tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto

Gorące tematy

  • 27 listopada 2018
  • 30 listopada 2018

Zmiany stawek podatków od nieruchomości. Będzie drożej

W 2019 roku mieszkańcy Tychów zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Jest też zmiana, która zakłada zwolnienie od podatku budynków, budowli i gruntów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego.

Tychy z lotu ptaka
Zmiany stawek podatków od nieruchomości. Będzie drożej · fot.


- Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podejmowana jest w oparciu o obwieszczenie ministra finansów corocznie ogłaszane, w którym określa się maksymalną wysokość stawek tegoż podatku na następny rok budżetowy. W roku bieżącym minister finansów określił ten wzrost stawek na poziomie 1,6% i wynika on ze wzrostu poziomu cen I półrocza 2018 roku do I półrocza 2017 roku. O taki procent średnio podwyższa się również stawki podatku od nieruchomości w mieście Tychy - zaprezentowała projekt uchwały Urszula Dryka, skarbnik miasta Tychy.

Uchwała przewiduje, poza określeniem wysokości stawek, również zwolnienia od tego podatku. W projekcie uchwały zaproponowano zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, w zakresie lecznictwa zamkniętego, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Po odczytaniu projektu uchwały odbyła się dyskusja. Anita Skapczyk, w imieniu klubu radnych PiS zgłosiła poprawkę (proponowane zmiany można znaleźć na końcu artykułu). - Jesteśmy bogatą gminą i nie powinniśmy podnosić mieszkańcom podatków, dlatego że te podatki są już na wysokim poziomie. Jesteśmy świeżo po kampanii wyborczej, rozmawialiśmy z naszymi wyborcami i wielu z nich narzeka na wysokie podatki. Wielu przedsiębiorców ma problem z regulowaniem tych podatków, mają zadłużenia, zwracają się o rozłożenie tych zadłużeń na raty. Jako klub uważamy, że podatki nie powinny być podnoszone, wręcz należy je troszeczkę obniżyć - proponowała radna Anita Skapczyk.

I sesja nowo wybranej Rady Miasta - 19.11.2018
Radna Anita Skapczyk · fot.


W odpowiedzi radna Lidia Gajdas zapytała skarbnik czy wpływają do urzędu prośby o rozłożenie na raty płatności podatków lub o ich umorzenie. Podała również przykład Mikołowa, gdzie podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wynosi ok. 20 gr więcej niż w Tychach.

- Nie mamy przypadku wniosków o obniżenie podatków. Są sporadyczne wnioski przedsiębiorców o zastosowanie ulg. Najczęściej są to wnioski z prośbą o rozłożenie na raty płatności, odłożenie terminu jednej raty płatności. Nadzwyczaj rzadko zdarzają się wnioski o umorzenie całej części. Łącznie w ciągu tego roku mieliśmy prośby o umorzenia na kwotę 48 tys. zł, a podatku pobieramy ponad 100 mln zł - wyjaśniła skarbnik miasta.

Do dyskusji włączył się również prezydent Andrzej Dziuba, który przytoczył argumenty przeciw poprawce proponowanej przez klub radnych PiS. - Takie powszechne rozdawanie pieniędzy, obniżanie podatków niesie za sobą skutek taki, że bardzo często tej pomocy udziela się tym, którzy jej w ogóle nie potrzebują, bo otrzymują ją wszyscy. Lepsza jest pomoc kierowana do tych, którzy mają trudną sytuację i taką ścieżkę mają. Jak się okazuje wykorzystywana jest ona bardzo rzadko, bo nie ma takiej potrzeby. Te podatki nie są aż tak uciążliwe jak Państwo mówiliście. Jeszcze raz podkreślam - każda decyzja obniżająca wszystkim skutkuje tym, że dajemy ulgi tym, którzy tego absolutnie nie potrzebują - argumentował prezydent Tychów.

Andrzej Dziuba jako kolejny powód podał konieczność zapłaty przez miasto tzw. janosikowego, czyli podatku, który wyrównuje różnicę dochodów między najsłabszymi gminami a najlepszymi. - Tychy są w gronie tych nielicznych jednostek samorządu terytorialnego, które płacą janosikowe. W skali roku płacimy ok. 8 mln zł. Ministerstwo finansów liczy ten podatek nie od rzeczywistych dochodów, ale od stawek teoretycznych, które to ministerstwo ustala. Czyli jeżeli obniżymy podatki tzn. że płacimy 2 razy, bo nie otrzymujemy ich, a janosikowe i tak będziemy musieli zapłacić w wysokości od teoretycznej stawki, którą wyznacza minister finansów - tłumaczył.

I sesja nowo wybranej Rady Miasta - 19.11.2018
Prezydent Andrzej Dziuba · fot.


Skarbnik Tychów dodała, że biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorców, mieszkańców i powierzchni jaka jest opodatkowana w skali całego miasta, te podwyżki przyniosą wzrost dochodów o 1,6 mln zł.

Głos w sprawie zabrał radny klubu PiS. - Nie proponujemy tego dla zwykłej propozycji. Jesteśmy gminą bogatą, stać nas na pewne rzeczy i powinniśmy pójść w innym kierunku. Prowadząc kampanię i my i Tychy Naszą Małą Ojczyzną byliśmy za obniżeniem podatków. Ufam, że uda nam się jakiś kompromis wypracować. Bardzo proszę państwa radnych o przychylenie się do naszej prośby, żeby ten podatek znowu nie poszedł w górę - mówił Grzegorz Kołodziejczyk.

Następnie ponownie padały argumenty przeciw obniżce podatków. Prezydent Dziuba podkreślił, że ceny prądu na 2019 rok zostały podniesione o ponad 60%. - Podwyżka, o której mówimy (podatków - przyp. red.), wzbogaci budżet miasta o 1,6 mln zł, a kilka milionów wydamy tylko z tytułu zakupu wyższych cen energii - tłumaczył.

- Państwo cały czas podkreślacie, że jesteśmy bogatą gminą - i bardzo dobrze. Wszyscy chcemy, żeby było zrobione, ale nie chcemy płacić podatków. Wszyscy musimy płacić podatki, żeby można było coś zrobić, a nie wmawiać, że wszystko obniżymy - dodała Lidia Gajdas.

I sesja nowo wybranej Rady Miasta - 19.11.2018
Radna Lidia Gajdas (po prawej) · fot.


Padło również pytanie czy klub PiS kalkulował, o ile mniej pieniędzy będzie wpływać do budżetu miasta po obniżeniu podatków. - W stosunku do obecnej kwoty podatków jest to kwota ok. 1 mln zł różnicy - podała Anita Skapczyk.

Z odpowiedzią pospieszył Maciej Gramatyka: - Powinniśmy poznać, z jakich inwestycji zaplanowanych na przyszłoroczny budżet, mamy z tej zrezygnować. Podwyżki rekompensują poziom inflacji. Rozwaga i odpowiedzialność nasza i prezydenta polega też na tym, że trzeba w racjonalny sposób zbilansować budżet, zaplanować przychody, wydatki i rozwój tego miasta. Bez podatków tego rozwoju pewnie nie będzie w takim kształcie.

Po zakończonej dyskusji radni przeszli do głosowania nad poprawką proponowaną przez PiS. Za jej przyjęciem opowiedziało się 10 osób, przeciw było 14. Poprawka została więc odrzucona. Następnie radni głosowali nad projektem uchwały. Ostatecznie podwyżki zostały uchwalone - 14 radnych zagłosowało "za", a 10 się temu sprzeciwiło.

Stawki podatków od nieruchomości na rok 2019:

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,44 zł (w 2018 roku - 0,42 zł) (propozycja PiS - 0,42 zł)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,93 zł (w 2018 roku - 0,91 zł) (propozycja PiS - 0,90 zł)
c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,71 zł (w 2018 roku - 4,63 zł) (propozycja PiS - 4,58 zł)
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni 2,60 zł (w 2018 roku - 2,55 zł) (propozycja PiS - 2,52 zł).
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,55 zł (w 2018 roku - 0,50 zł) (propozycja PiS - 0,50 zł)
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 23,47 zł (w 2018 roku - 23,10 zł) (propozycja PiS - 22,87 zł)
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) jako budynki kultury fizycznej i wykorzystywanych do prowadzenia działalności sportowej od 1 m² powierzchni użytkowej 11,75 zł (w 2018 roku - 11,55 zł) (propozycja PiS - 11,43 zł)
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,75 zł (w 2018 roku - 5,65 zł) (propozycja PiS - 5,59 zł)
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,98 zł (w 2018 roku - 10,80 zł) (propozycja PiS - 10,69 zł)
f) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,78 zł (w 2018 roku - 4,70 zł) (propozycja PiS - 4,65 zł)
3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

BM / tychy.info

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA